Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1991

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 459, z 2009 r. poz. 1303, z 2014 r. poz. 1901 oraz z 2017 r. poz. 1487) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) łosie:

a) byki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada,

b) klępy i łoszaki - od dnia 1 października do dnia 31 grudnia

- na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i pomorskiego - na wschód od linii rzeki Wisły oraz na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.";

2) uchyla się ust. 5.
§  2.  W roku 2017 ustala się następujące okresy polowań na łosie:
1) byki - od dnia 10 listopada do dnia 30 listopada,
2) klępy i łoszaki - od dnia 10 listopada do dnia 31 grudnia

- na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i pomorskiego - na wschód od linii rzeki Wisły oraz na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).