Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1335

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809, z 2018 r. poz. 1373, 1682 i 2364 oraz z 2019 r. poz. 34) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 1 "Postanowienia ogólne" po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Fundusz nie może zobowiązywać świadczeniodawcy do używania pieczęci lub pieczątek, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.";

2) w § 2:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Prezes Funduszu w przypadku, o którym mowa w ust. 3, zasięga także opinii odpowiednio Krajowej Rady Fizjoterapeutów lub Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, jeżeli propozycje dotyczące przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy i szczegółowych warunków umów, uwzględniających zasady rozliczania świadczeń, dotyczą zakresu ich działania.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes Funduszu udostępnia propozycje dotyczące przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy i szczegółowych warunków umów, uwzględniających zasady rozliczania świadczeń, na stronie internetowej Funduszu i jednocześnie powiadamia podmioty, o których mowa w ust. 3 i 3a, o ich udostępnieniu - drogą pocztową, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.";

3) w § 11 w ust. 4 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) adresu i numeru telefonu właściwej komórki wskazanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w której świadczeniodawca uzyska informację o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z tym oddziałem, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia;";

4) w § 12:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do dalszego leczenia, dołącza do skierowania:",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować kierującego świadczeniobiorcę lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarza, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 i 730), o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.",

c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kierujący lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowanych, w ramach leczenia specjalistycznego, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.";

5) w § 28 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku zakończenia procedury, o której mowa w art. 61s, art. 61t, art. 61x albo art. 160 i art. 161 ustawy, oraz niedokonania zwrotu środków finansowych przez świadczeniodawcę, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu dokonuje potrącenia tych środków wraz z odsetkami ustawowymi z należności przysługującej świadczeniodawcy";

6) w § 29:
a) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W wezwaniu do zapłaty określa się każdorazowo wysokość kary umownej oraz termin zapłaty, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez świadczeniodawcę.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku gdy obowiązek zapłaty kary umownej wynika z wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej na podstawie art. 61 a ust. 1 ustawy lub z czynności, o których mowa w art. 61x ustawy, dotyczących zakresu, o którym mowa w art. 61 a ust. 1 ustawy, należności z tego tytułu pobiera lub dochodzi Prezes Funduszu lub dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu",

c) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku zakończenia procedury, o której mowa w art. 61s, art. 61t, art. 61x albo art. 160 i art. 161 ustawy, oraz niedokonania wpłaty środków przez świadczeniodawcę, Prezes Funduszu lub dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu dokonuje potrącenia należności z tytułu kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi z należności przysługującej świadczeniodawcy.",

d) uchyla się ust. 8;
7) w § 30:
a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. c średnik zastępuję się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz ustala stawkę ryczałtu systemu zabezpieczenia;",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku umowy o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy dotyczącej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, albo umowy o zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawy, o których mowa w art. 38 ustawy o refundacji, maksymalna kwota kary umownej odnosi się do kwoty wypłaconej świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie rozliczeniowym, którego dotyczyły stwierdzone naruszenia.";

8) w rozdziale 4 "Kary umowne" po § 31 dodaje się § 31 a w brzmieniu:

"§ 31a. Oddział wojewódzki Funduszu prowadzi rejestr kar umownych nakładanych na świadczeniodawców.";

9) w § 33a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W odniesieniu do świadczeń rozliczanych ryczałtem systemu zabezpieczenia dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zawiadamia świadczeniodawcę, za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych, o których mowa w § 10 ust. 1, o ustalonej, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 1 ustawy, wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia na dany okres rozliczeniowy oraz o danych, na podstawie których ustalono tą wysokość.";

10) po § 41 dodaje się § 41 a w brzmieniu:

"§ 41a. 1. Świadczeniodawca jest obowiązany do poinformowania w formie pisemnej dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu o osobach upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy przed Funduszem, w tym w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Zmiany dotyczące osób, o których mowa w ust. 1, wymagają zgłoszenia dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie, a w przypadku zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć, w dniu ich zaistnienia.".

§  2.  Świadczeniodawcy realizujący umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonają obowiązek informacyjny, o którym mowa w § 41a ust. 1 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).