§ 4. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1628

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2019 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.