§ 5. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1628

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2018 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.