Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1732

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 1 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej (Dz. U. poz. 1150) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Członek służby zagranicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych może przyjąć upominek lub świadczenie o podobnym charakterze o wartości nie wyższej niż równowartość 100 euro, jeżeli:";

2) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Przyjęty upominek, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1, stanowi własność urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.

5. Do gospodarowania składnikami majątku, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529).".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).