Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1880

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354, z 2017 r. poz. 1943 oraz z 2018 r. poz. 1635) po § 11a dodaje się § 11b w brzmieniu:

"§ 11b. 1. W 2018 r. w przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013, położonych na obszarze poszkodowanym z powodu suszy, jaka wystąpiła w 2018 r., za obszary proekologiczne uznaje się również obszary międzyplonu:

1) utworzonego przez wysianie trawy lub innych zielnych roślin pastewnych lub obejmującego gatunki roślin ozimych uprawianych w plonie głównym z przeznaczeniem do zbiorów na paszę lub do wypasu;

2) ścierniskowego, jeżeli mieszanka została wysiana w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, i była utrzymywana przez okres co najmniej 6 tygodni od dnia wysiewu mieszanki oraz jeżeli:

a) z powodu suszy, jaka wystąpiła w 2018 r., mieszanka nie została wysiana w optymalnym agrotechnicznym terminie,

b) po międzyplonie ścierniskowym na obszarze tym będą wysiane gatunki roślin ozimych.

2. Za obszar poszkodowany z powodu suszy, jaka wystąpiła w 2018 r., uznaje się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).