Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1789

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358 oraz z 2017 r. poz. 1416) mapa obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Skawy (kod obszaru PLB 120005) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW DOLINA DOLNEJ SKAWY (KOD OBSZARU PLB120005)

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).