Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2118

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) wyrazy "pieczęć nagłówkowa" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka zawierające co najmniej nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu wydającego zaświadczenie",
b) wyrazy "pieczęć i podpis lekarza" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka lekarza zawierające co najmniej imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu oraz podpis";
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli "Obowiązkowe szczepienia ochronne":
a) wyrazy "Pieczęć zakładającego kartę nr kontraktu" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka zawierające co najmniej nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu zakładającego kartę wraz z nr kontraktu",
b) trzykrotnie użyte wyrazy "Pieczęć przeprowadzającego szczepienie nr kontraktu" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka zawierające co najmniej nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu przeprowadzającego szczepienie wraz z nr kontraktu";
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli "Obowiązkowe szczepienia ochronne":
a) wyrazy "Pieczęć zakładającego książeczkę nr kontraktu" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka zawierające co najmniej nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu zakładającego książeczkę wraz z nr kontraktu",
b) trzykrotnie użyte wyrazy "Pieczęć przeprowadzającego szczepienie nr kontraktu" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka zawierające co najmniej nazwę (firmę), adres, numer telefonu i numer REGON podmiotu przeprowadzającego szczepienie wraz z nr kontraktu";
4) w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia wyrazy "pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy" zastępuje się wyrazami "nadruk lub pieczątka osoby działającej w imieniu sprawozdawcy zawierające co

najmniej imię i nazwisko oraz jej podpis".

§  2. 
1.  Dokumenty i formularze, które zostały sporządzone na podstawie wzorów określonych w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, i wydane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują swoją ważność.
2.  Karta uodpornienia oraz książeczka szczepień, których wzór został określony odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, sporządzone i wydane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są prowadzone na podstawie dotychczasowych wzorów tych dokumentów.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).