Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.321

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1371) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody uznaniowe oraz zapomogi Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom oraz Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i jego zastępcom.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje nagrody uznaniowe oraz zapomogi kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendantowi ośrodka Straży Granicznej oraz ich zastępcom. Komendant Główny Straży Granicznej może przyznawać nagrody uznaniowe oraz zapomogi wszystkim funkcjonariuszom.

4. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej przyznają nagrody uznaniowe oraz zapomogi odpowiednio funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej i w ośrodku Straży Granicznej.";

2) w § 4 w ust. 1 w pkt 2:
a) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku nagrody przyznawanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,",

b) lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej - w przypadku nagrody przyznawanej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,

c) kierownika komórki wewnętrznej wchodzącej w skład komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub dywizjonu Straży Granicznej - w przypadku nagrody przyznawanej przez osoby wymienione w lit. b.".

§  2.  Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 27 stycznia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).