Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2255

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (Dz. U. poz. 1265 oraz z 2016 r. poz. 1486) w załączniku w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 6.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).