Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. - Dz.U.2017.1397 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1397

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1181) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępcy Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6, i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7-10.

2. Zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Zakresy czynności zastępcy Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6, i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7-10, ustala Regionalny Dyrektor.

4. W przypadku nieobecności lub czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Regionalnego Dyrektora jego funkcję sprawuje zastępca Regionalnego Dyrektora.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko i Naprawy Szkód w Środowisku;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu;

4) Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie;

5) Zespół Budżetu i Finansów;

6) Zespół Organizacyjno-Administracyjny;

7) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej - radca prawny;

8) samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;

9) samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych;

10) samodzielne stanowisko do spraw kadr i szkoleń.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, są kierowane przez naczelników.

3. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest kierowana przez głównego księgowego.

4. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 6, jest kierowana przez kierownika.";

3)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6, i stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7-10, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.";

4)
uchyla się § 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).