Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.670

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 15 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 i 2003) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (Dz. U. poz. 1252) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępcy Regionalnego Dyrektora oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1.

2. Zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 4 i 5.

3. Zakresy czynności zastępcy Regionalnego Dyrektora oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1, ustala Regionalny Dyrektor.

4. W przypadku nieobecności lub czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Regionalnego Dyrektora, jego funkcję sprawuje zastępca Regionalnego Dyrektora.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody;

3) Wydział Szkód w Środowisku;

4) Wydział Spraw Terenowych;

5) Wydział Informacji o Środowisku;

6) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

7) Zespół Budżetu i Finansów.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, są kierowane przez naczelników.

3. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jest kierowana przez głównego księgowego.";

3) uchyla się § 8.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).