Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.953

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Na podstawie art. 31m ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. poz. 1862 oraz z 2017 r. poz. 815) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W ramach komórek organizacyjnych Agencji wydzielone przez Prezesa Agencji zespoły mogą wykonywać zadania Agencji poza jej siedzibą.";

2) w § 2:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zastępcy Prezesa Agencji bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 6 i 7.",

b) uchyla się ust. 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezesa Agencji, w razie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Prezesa Agencji. W razie nieobecności Zastępcy Prezesa Agencji Prezesa Agencji zastępuje Dyrektor Biura Prezesa.";

3) w § 3:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zadań Zastępcy Prezesa Agencji należy:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zastępca Prezesa Agencji reprezentuje Agencję na zewnątrz w zakresie udzielonego przez Prezesa Agencji upoważnienia.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).