§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2468

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938) w § 2 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) mieć szerokość w świetle co najmniej 0,9 m, a gdy są to drzwi dwuskrzydłowe szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m;

3) nie mogą mieć progu wyższego niż 0,02 m.".