Zmiana rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1845

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko - dentystyczny (Dz. U. poz. 1381) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
1)
w wierszu oznaczonym lp. 2 dotyczącym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kolumnie "Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie niestacjonarnej w języku polskim" liczbę "64" zastępuje się liczbą "112";
2)
dodaje się wiersz oznaczony lp. 20 w brzmieniu:
20Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach1000200
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).