Zmiana rozporządzenia w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. - Dz.U.2021.1980 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1980

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Dz. U. poz. 2043 oraz z 2021 r. poz. 774) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 4 wyrazy "31 października 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 2022 r.";
2)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku sprzedaży składników aktywów trwałych Instytutu zostaną one sprzedane w drodze publicznego przetargu w sposób i w trybie określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. poz. 443 oraz z 1999 r. poz. 780).".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.