Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2032

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1610) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 119) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
2)
w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Funkcjonariusz, okazując legitymację, czyni to w sposób przewidziany w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 205), bez przekazywania legitymacji do rąk innej osoby.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

I. Okładka legitymacji

wzór

Opis:

Okładka jest wykonana ze skóry w kolorze czarnym. Na okładce jest umieszczony znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

II. Część wewnętrzna legitymacji

wzór

Opis:

Część wewnętrzna legitymacji jest zalaminowana w folię zabezpieczającą.

A. Awers

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Elementy graficzne aktywne w świetle UV.

3. Znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

4. Miejsce na fotografię funkcjonariusza CBA, która będzie nanoszona podczas personalizacji.

5. Napisy drukowane różnym kolorem i krojem czcionki:

1) CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE;

2) NR IDENTYFIKACYJNY;

3) IMIĘ;

4) NAZWISKO;

5) PODPIS SZEFA CBA;

6) DATA WAŻNOŚCI 31.12.2025;

7) INSTYTUCIE PAŃSTWOWE, ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W ZAKRESIE SWOJEGO DZIAŁANIA, SĄ PRAWNIE OBOWIĄZANI DO NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA POMOCY FUNKCJONARIUSZOWI CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, KÓRY MA RÓWNIEŻ PRAWO ZWRACANIA SIĘ O NIEZBĘDNĄ POMOC DO INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, JAK RÓWNIEŻ DO KAŻDEJ OSOBY O UDZIELENIE POMOCY, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA;

8) W PRZYPADKU ZNALEZIENIA TEJ LEGITYMACJI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE DOSTARCZYĆ JĄ DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI POLICJI. NIEUPRAWNIONE POSŁUGIWANIE SIĘ LEGITYMACJĄ LUB UKRYWANIE ZNALEZIONEJ LEGITYMACJI PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ;

9) NR LEGITYMACJI;

10) sześciocyfrowy numer legitymacji poprzedzony napisem CBA.

B. Rewers

1. Tło giloszowe z elementami mikro tekstu.

2. Czarny napis:

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE.

3. Znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.