Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.619

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 marca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1974) w § 4:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Minister Sprawiedliwości - Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, Rektorowi-Komendantowi uczelni Służby Więziennej i Szefowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej;";

2)
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej:

a) zastępcy Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej,

b) funkcjonariuszom pełniącym służbę w Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.