Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1394 oraz z 2011 r. poz. 1510) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę kandydacką w legitymacji służbowej w miejsce stanowiska służbowego wpisuje się wyrazy "służba kandydacka".";

2) w § 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Minister Sprawiedliwości - Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej i Rektorowi- Komendantowi uczelni Służby Więziennej;",

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej:

a) prorektorowi uczelni Służby Więziennej, będącemu funkcjonariuszem,

b) funkcjonariuszom pełniącym służbę w uczelni Służby Więziennej,

c) funkcjonariuszom pełniącym służbę kandydacką w uczelni Służby Więziennej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.