Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2091

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 408) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

.............................................................

(nazwa, adres, numer telefonu,

NIP podmiotu prowadzącego kurs 2 )

Nr .........................../........................ r.

(numer zaświadczenia)

 .....................................

 (miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

Zaświadcza się, że:

Pani/Pan ...................................................................................................................................

(imię i nazwisko, numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)

uczestniczył(a) w organizowanym przez

..................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba podmiotu prowadzącego kurs)

w dniach: od .......................................................... do ............................................................

(dzień/miesiąc/rok)(dzień/miesiąc/rok)

kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

i złożył(a) egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym,

uzyskując tytuł

ratownika

....................................................................................................................................

(podpis, imię i nazwisko(podpisy członków komisji egzaminacyjnej)

oraz oznaczenie funkcji kierownika

podmiotu prowadzącego kurs 3 )

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.
3 Dane obejmujące imię i nazwisko oraz oznaczenie funkcji kierownika podmiotu prowadzącego kurs mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.