§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.795

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.