Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1344

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207, 1948, 2003 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 763) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji";

2) w § 1 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;",

b) uchyla się pkt 3,
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć funkcjonariusza pełniącego służbę lub pracownika zatrudnionego w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu, zamieszkałego w miejscowości innej niż miejscowość, w której pełni służbę albo jest zatrudniony, niebędącej miejscowością pobliską.";

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wyrazy:
a) "Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSW" zastępuje się wyrazami "Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA",
b) "Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji";
5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wyrazy "Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ZZM MSW)" zastępuje się wyrazami "Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZZM MSWiA).".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

_____________________ dnia ___.___ ___. r.

(miejscowość) (data)

_____________________________________________

(stopień służbowy oraz imię i nazwisko wnioskodawcy)

_____________________________________________

(miejsce pełnienia służby lub zatrudnienia)

_____________________________________________

(seria i numer dowodu osobistego)

Adres zamieszkania (lub do korespondencji):

_____________________________________________

(ulica, nr domu, nr lokalu mieszkalnego)

_____________________________________________

(kod pocztowy) (miejscowość)

_____________________________________________

(numer telefonu)

DYREKTOR

ZARZĄDU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

___________________________________________

(adres siedziby Zarządu Zasobów Mieszkaniowych

MSWiA)

Wnoszę o przydział miejsca w internacie/kwaterze internatowej*.

Jednocześnie oświadczam, że:

1) jestem funkcjonariuszem/pracownikiem*

________________________________________________________________________

(nazwa jednostki organizacyjnej, zakładu pracy)

2) pełnię służbę / jestem zatrudniony*:

- w miejscowości_____________________, w której na stałe nie zamieszkuję;

3) w miejscowości pełnienia służby/zatrudnienia*, o której mowa w pkt 2, ja ani też mój małżonek nie posiadamy domu lub lokalu mieszkalnego czy też tytułu prawnego do zamieszkiwania w innym lokalu mieszkalnym.

_________________________

(podpis wnioskodawcy)

ADNOTACJE KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, W KTÓREJ WNIOSKODAWCA PEŁNI SŁUŻBĘ / JEST ZATRUDNIONY*:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(adnotacje potwierdzające dane zawarte we wniosku oraz popierające ten wniosek)

_______________________________________

(data, pieczęć urzędowa i podpis kierownika

jednostki organizacyjnej, w której

wnioskodawca pełni służbę / jest zatrudniony*)

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).