Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

Na podstawie art. 213 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, 1948, 2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) za pośrednictwem elektronicznej aplikacji dostępowej udostępnionej przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, zwanej dalej "aplikacją dostępową";";

2) w § 5 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) status odpowiedzi, który stanowi odpowiednią cyfrę zawierającą zakodowaną informację o zidentyfikowaniu osoby i udostępnieniu danych, nieznalezieniu osoby objętej żądaniem, braku deklaracji podatkowych za podany okres, znalezieniu niezatwierdzonej deklaracji, wydaniu decyzji wymiarowej, nieobsługiwaniu roku objętego żądaniem przez usługę, złożeniu przez podatnika więcej niż jednej deklaracji tego samego typu w jednym okresie lub rozliczaniu się osoby wspólnie z małżonkiem;",

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dochodzie oskarżonego, w tym dochodzie jego małoletniego dziecka, który oskarżony wykazał w zeznaniu rocznym PIT-36,";

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Informacje z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o których mowa w art. 213 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, według wzorów obowiązujących w dniu ich uzyskania, zachowują ważność.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJA O DOCHODACH

Z SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH

INFORMACJA O DOCHODACH

Z SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW

FINANSÓW PUBLICZNYCH

Imię

Nazwisko

Numer PESEL

Rok podatkowy, którego dotyczy informacja

STATUS ODPOWIEDZI

Kod formularza

Dochód (kwota w złotych)

Dochód osiągnięty za granicą (kwota w złotych)*

Dochód małoletnich dzieci (kwota w złotych)

Składka na ubezpieczenie społeczne (kwota

w złotych)

Podatek należny (kwota w złotych)

Dane zawarte w odpowiedzi na niniejsze zapytanie objęte są tajemnicą skarbową,

zgodnie z przepisami działu VII ustawy - Ordynacja podatkowa

LEGENDA - STATUS ODPOWIEDZI

0 - zidentyfikowano osoby i udostępniono dane

1 - nie znaleziono osób

3 - brak deklaracji podatkowych za podany okres

4 - znaleziono niezatwierdzoną deklarację, dane nie mogą być zwrócone

5 - została wydana decyzja wymiarowa, dane nie mogą być zwrócone

6 - podany w zapytaniu rok nie jest obsługiwany przez usługę

7 - wskazany w pytaniu podatnik złożył więcej deklaracji tego samego typu w jednym

okresie

9 - osoba rozlicza się wspólnie z małżonkiem

*O który jest zwiększona podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INFORMACJA Z SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH (ePUAP)

wzór