§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2383

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.
§  2. 
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2019 r.