§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2383

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2515) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w pkt 2 w lit. a uchyla się tiret czwarte,
b)
w pkt 4:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) kategorie transakcji kontrolowanych wraz ze wskazaniem przedmiotu tych transakcji, a w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych - również rodzaje wartości niematerialnych, ",

lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta, a w przypadku:

– kontrahenta mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również informację, czy transakcja kontrolowana jest zwolniona z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– transakcji, o której mowa w art. 23s ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, również dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące pełną nazwę i numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju;",

c)
w pkt 5:
w lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– wskaźnik finansowy wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej - jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej, ",

w lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika finansowego zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej - jeżeli wymaga tego wybrana metoda, ",

d)
w pkt 6:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 4 i 5, obejmujące informacje o dokonanych korektach cen transferowych, dokonanych kompensatach oraz wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych obejmujące:",

w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

"c) w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze:

– rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z tych umów,

– wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączną wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników,

d) w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji - rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji.";

2)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do informacji o cenach transferowych w zakresie określonym w art. 23za ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.