Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.850

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. poz. 2410) w § 14 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku upływu okresu ważności zaświadczeń, o których mowa w ust. 3, w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, okres ten ulega przedłużeniu na okres ogłoszenia jednego z tych stanów oraz do upływu 12 miesięcy następujących po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.".