Zmiana rozporządzenia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.850

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. poz. 2410) w § 14 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku upływu okresu ważności zaświadczeń, o których mowa w ust. 3, w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, okres ten ulega przedłużeniu na okres ogłoszenia jednego z tych stanów oraz do upływu 12 miesięcy następujących po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 marca 2020 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).