Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.936

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej

Na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej (Dz. U. poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej";

2) w § 1 wyrazy "w Służbie Celnej" zastępuje się wyrazami "w Służbie Celno-Skarbowej";
3) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej, zwany dalej "funduszem", z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", w wysokości 3% planowanych środków na uposażenia.

2. Fundusz może być podwyższony przez kierownika jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), w ramach posiadanych środków na uposażenia funkcjonariuszy.";

4) § 5 i § 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. Nagrody przyznają:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych - Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcom;

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej:

a) dyrektorom izb administracji skarbowej,

b) funkcjonariuszom pełniącym służbę w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) dyrektor izby administracji skarbowej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostce organizacyjnej w rozumieniu art. 37 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 6. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz dyrektor izby administracji skarbowej przyznają nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się odpowiednio do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo dyrektora izby administracji skarbowej, z zachowaniem drogi służbowej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.