Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.88

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. poz. 1680) w § 2 w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j i k w brzmieniu:

"j) indywidualnego numeru identyfikacyjnego lochy, jeżeli został nadany, oraz daty oznakowania tym numerem, a w przypadku jego zmiany także poprzedniego indywidualnego numeru identyfikacyjnego lochy,

k) datę padnięcia, uboju lub zabicia w siedzibie stada lochy oznakowanej indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).