Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego. - Dz.U.2019.1614 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1614

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego

Na podstawie art. 53 ust. 10 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819 oraz z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego (Dz. U. poz. 1536) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opłata egzaminacyjna dla osób składających egzamin jest wnoszona na rachunek bieżący Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.";

2)
w § 3 w ust. 1, w ust. 2 w pkt 4 oraz w ust. 3 wyrazy "Komisji Nadzoru Finansowego" zastępuje się wyrazami

"Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).