Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.540

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2015 r. poz. 629) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Egzamin kończący kurs na eksperta ADN ma formę pisemną i składa się z:

1) 30 pytań dla kandydatów na eksperta ADN ubiegających się o wydanie świadectwa eksperta ADN;

2) 20 pytań dla kandydatów na eksperta ADN ubiegających się o przedłużenie ważności świadectwa eksperta ADN.

2. Czas trwania egzaminu wynosi:

1) 60 minut, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) 40 minut, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Egzamin jest uważany za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat na eksperta ADN udzielił poprawnych odpowiedzi na co najmniej:

1) 25 pytań, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) 16 pytań, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.";

2) użyte w § 8 w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i w ust. 3 w pkt 1, w § 14 w ust. 3 i w § 17 w różnym przypadku wyrazy "minister właściwy do spraw transportu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej";
3) w § 8 w ust. 4:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Egzaminatorzy posiadają co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w zakresie transportu, w tym co najmniej:",

b) w pkt 1 przecinek zastępuje się wyrazem "albo";
4) w § 13:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dokumentami, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2a-10 i § 12 ust. 1, 2 i 4.".

§  2.  Do postępowań egzaminacyjnych dotyczących przedłużenia ważności świadectwa eksperta ADN wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).