Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2071

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 890) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 12 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) węzeł Elbląg Zachód - węzeł Miłomłyn Południe,";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 3 uchyla się lit. a.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2018 r.