Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1260

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 2177) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

…………………………..

(nazwa przedsiębiorcy)

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

od 1 stycznia do …………. r.

Lp.

Rodzaj przejazdów wg uprawnień wynikających z ustaw wymienionych w § 2 rozporządzenia,

zrealizowanych na podstawie biletów:

Liczba przewiezionych pasażerów z ulgą ustawową

Wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu ulg przejazdowych skorygowana

o zwroty niewykorzystanych

i anulowanych biletów, w danym miesiącu

Wartość utraconych wpływów określona w rubr. 4 (narastająco od 1 stycznia)

Stawka dotacji w %

Należna kwota dotacji w zł

Kwota należnego podatku od towarów i usług w zł

za dany miesiąc

narastająco od 1 stycznia

od kwoty dotacji określonej

w rubr. 7

od kwoty dotacji określonej

w rubr. 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

jednorazowych - razem

100

z tego z ulgą:

* 33%

100

* 37%

- dla rodziców lub ich małżonków, będących członkami rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny

100

- dla pozostałych uprawnionych

100

* 49%

100

* 51%

100

* 78%

100

* 93%

100

* 95%

100

* 100%

100

II

miesięcznych imiennych - razem

100

z tego z ulgą:

* 33%

100

* 37%

100

* 49%

- dla rodziców lub ich małżonków, będących członkami rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny

100

- dla pozostałych uprawnionych

100

* 51%

100

* 78%

100

* 93%

100

III

Ogółem (I+II)

100

Sporządził:

…………………………………………….

(nazwisko i imię oraz nr telefonu)

…………………………………………………….

(nazwisko i imię kierownika jednostki)

…………………………, dnia ………. r.