Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.542

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 2296 oraz z 2017 r. poz. 2016) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub w Służbie Wywiadu Wojskowego otrzymuje miesięczny dodatek specjalny w wysokości od 0,04 do 3,5 kwoty bazowej.";

2) w § 25:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Dodatku, o którym mowa w ust. 1, nie wypłaca się za okres udziału żołnierza w wykonywaniu zadań, za które żołnierz otrzymuje dodatek, o którym mowa w § 23.";

3) w § 26:
a) w ust. 1:
w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej - od 0,10 do 0,30,",

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) szefa służby (szefa zaopatrzenia) w: wydziale materiałowym (sekcji materiałowej), wydziale technicznym (sekcji technicznej) albo sekcji techniki lotniczej lub morskiej wojskowego oddziału gospodarczego, bazy lotnictwa, komendy portu wojennego, brygady logistycznej, oddziału zabezpieczenia oraz szefa sekcji w wydziale: materiałowym, technicznym albo techniki lotniczej regionalnej bazy logistycznej - od 0,10 do 0,25;",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w korpusie osobowym sprawiedliwości i obsługi prawnej:

a) radcy prawnego:

– w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej - 0,60,

– w dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej - 0,40,

– w innych jednostkach organizacyjnych niż wymienione w tiret jeden i dwa - 0,20,

b) referenta prawnego:

– w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej - 0,30,

– w dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej - 0,20,

– w innych jednostkach organizacyjnych niż wymienione w tiret jeden i dwa - 0,10;",

dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) w Inspektoracie Informatyki lub w Centrum Projektów Informatycznych, oznaczonego cechą korpusu osobowego łączności i informatyki - 28, cechą grupy osobowej projektowo-programowej informatyki - C zajmowanego przez żołnierza w stopniu wojskowym:

a) podoficerskim lub podporucznika - do 0,60,

b) porucznika lub podpułkownika - do 0,80,

c) kapitana lub majora - do 1,00.",

b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8 i 11, charakter i zakres zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną, liczbę podległych żołnierzy i pracowników wojska, a także stopień wywiązywania się żołnierza z powierzonych zadań oraz posiadane przez żołnierza kwalifikacje;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, charakter i zakres wykonywanych czynności i odpowiedzialności, wartość zamówień, stopień trudności i złożoności czynności, sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych, w tym efektywność i rzetelność podejmowanych działań w ramach przygotowywanych lub prowadzonych postępowań.";

4) w § 27 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w Inspektoracie Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, Centrum Operacji Specjalnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Jednostce Wojskowej Nr 3940, Jednostce Wojskowej Nr 4724, 7 eskadrze działań specjalnych - do 0,30;",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w Jednostce Wojskowej Nr 2305 - do 0,90;",

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w Jednostce Wojskowej Nr 4198 lub w Jednostce Wojskowej Nr 1155, w przypadku zajmowania stanowiska służbowego oznaczonego cechą korpusu osobowego sił powietrznych - 22 oraz:

a) cechą grupy osobowej pilotów - B - do 0,50,

b) cechą grupy osobowej pokładowej - D - do 0,30.".

§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.