Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2016

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 2296) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) wykonywania zadań w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w dowództwie Rodzajów Sił Zbrojnych, jeżeli przez łączny okres co najmniej 10 lat żołnierz wykonywał zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie w Jednostce Wojskowej Nr 2305;";

2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, otrzymującego dodatek specjalny na podstawie § 8 ust. 8, § 14 ust. 4, § 16 ust. 7 lub § 18 ust. 5 dla celów ustalenia dodatku specjalnego o charakterze stałym w ostatnim miesiącu pełnienia służby przyjmuje się kwotę dodatku ustaloną odpowiednio z uwzględnieniem § 8 ust. 1 i 2, § 14 ust. 1, § 16 ust. 1 i 2 lub § 18 ust. 1 i 2.";

3) w § 8:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Mnożniki kwoty bazowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, zwiększa się żołnierzom zawodowym wykonującym loty:

1) samolotem wielozadaniowym F-16 przez okres:

a) do 3 lat - o 0,2,

b) od 3 do 6 lat - o 0,4,

c) od 6 do 9 lat - o 0,7,

d) od 9 do 12 lat - o 1,0,

e) powyżej 12 lat - o 1,5;

2) statkiem powietrznym przeznaczonym do wykonywania lotów oznaczonych statusem HEAD do wartości określonej w tabeli:

FUNKCJE PEŁNIONE NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGOMNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, W ZALEŻNOŚCI OD OKRESU ZAJMOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH, W RAMACH KTÓRYCH ŻOŁNIERZ WYKONYWAŁ LOTY STATKIEM POWIETRZNYM PRZEZNACZONYM DO WYKONYWANIA LOTÓW OZNACZONYCH STATUSEM HEAD
do 2 latod 2 lat

do 5 lat

od 5 lat

do 6 lat

od 6 lat

do 8 lat

od 8 lat

do 10 lat

od 10 lat

do 12 lat

powyżej

12 lat

dowódca statku powietrznego/drugi pilotdo 0,60do 0,70do 1,00do 1,10do 1,20do 1,30do 1,50
pozostali członkowie załogido 0,30do 0,40do 0,60do 0,70do 0,80do 0,90do 1,00

3. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio do żołnierza zawodowego wykonującego w trakcie szkolenia wojskowego loty na samolocie wielozadaniowym F-16 niebędącym statkiem powietrznym używanym przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zwiększenie dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do żołnierza zawodowego pełniącego służbę w Jednostce Wojskowej Nr 4198 lub w Jednostce Wojskowej Nr 1155, spełniającego warunki do wykonywania lotów z najważniejszymi osobami w państwie na pokładach wojskowych statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania zadań transportu powietrznego o statusie HEAD.";

4) uchyla się § 10;
5) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Mnożniki kwoty bazowej, o których mowa w ust. 1, zwiększa się żołnierzowi zawodowemu wykonującemu bezpośrednią obsługę:

1) samolotów wielozadaniowych F-16 lub śmigłowców pokładowych lotnictwa Marynarki Wojennej - o 0,10;

2) statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania zadań transportu powietrznego o statusie HEAD - o 0,20.";

6) w § 20 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2;
7) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. 1. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w dowództwie Rodzajów Sił Zbrojnych, który przez łączny okres co najmniej 10 lat wykonywał zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie w Jednostce Wojskowej Nr 2305, otrzymuje dodatek specjalny o charakterze stałym w kwocie ustalonej w ostatnim miesiącu służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 2305.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi przez okres zajmowania stanowisk służbowych w dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia objęcia pierwszego stanowiska służbowego w dowództwie Rodzajów Sił Zbrojnych.";

8) w § 27 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Jednostce Wojskowej Nr 4101 albo w Jednostce Wojskowej Nr 4026 w wysokości określonej w tabeli:

RODZAJ ZAJMOWANEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO, ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ ETATOWY STANOWISKAMNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, W ZALEŻNOŚCI OD CZASU SŁUŻBY PEŁNIONEJ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ Nr 4101 LUB W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ Nr 4026
do 3 latod 3 do 6 latpowyżej 6 lat
stanowisko przewidziane dla oficera

starszego

od 1,10

do 1,30

od 1,40

do 1,80

od 1,90

do 2,20

stanowisko przewidziane dla oficera młodszegood 0,90

do 1,10

od 1,20

do 1,30

od 1,40

do 1,60

stanowisko przewidziane dla podoficera lub szeregowego zawodowegood 0,80

do 0,90

od 1,00

do 1,10

od 1,20

do 1,40

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) w Jednostce Wojskowej Nr 4198 lub w Jednostce Wojskowej Nr 1155, oznaczonego cechą korpusu osobowego sił powietrznych - 22 oraz:

a) cechą grupy osobowej pilotów - B - do 0,50,

b) cechą grupy osobowej pokładowej - D - do 0,30.";

9) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"§ 27a. 1. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w dowództwie Rodzajów Sił Zbrojnych, który przez łączny okres co najmniej 10 lat pełnił służbę w Jednostce Wojskowej Nr 4101 lub w Jednostce Wojskowej Nr 4026, otrzymuje dodatek służbowy o charakterze stałym w kwocie ustalonej w ostatnim miesiącu służby wojskowej w tych jednostkach.

"2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi przez okres zajmowania stanowisk służbowych w dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia objęcia pierwszego stanowiska służbowego w dowództwie Rodzajów Sił Zbrojnych.";

10) w § 35 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) otrzymywania przez żołnierza zawodowego dodatku o charakterze stałym dla personelu latającego, do dnia 30 czerwca 2004 r., traktuje się jako okres otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 8 ust. 1;".

§  2.  Przepisy § 6 ust. 3 i § 35 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.
§  3.  Dodatek, o którym mowa w § 20a i § 27a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje żołnierzowi zawodowemu, który został wyznaczony na stanowisko służbowe w dowództwie Rodzajów Sił Zbrojnych po dniu 1 stycznia 2017 r., od dnia objęcia stanowiska służbowego.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.