Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1076

| Akt oczekujący
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 523) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Stawki dodatku za posiadany stopień służbowy w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI DODATKU ZA POSIADANY STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.Nazwa stopniaStawka w złotych
1Generał brygady1800
2Pułkownik1700
3Podpułkownik1650
4Major1600
5Kapitan1500
6Porucznik1450
7Podporucznik1400
8Starszy chorąży sztabowy1250
9Chorąży sztabowy1200
10Młodszy chorąży sztabowy1150
11Starszy chorąży1100
12Chorąży1050
13Młodszy chorąży1000
14Starszy sierżant sztabowy900
15Sierżant sztabowy860
16Starszy sierżant830
17Sierżant800
18Starszy plutonowy750
19Plutonowy720
20Starszy kapral680
21Kapral650
22Starszy szeregowy620
23Szeregowy600