Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.671

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego (Dz. U. poz. 1771) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Dokonując przyjęcia towarów do przechowania w depozycie, organ celny określa wartość:

1) towarów nieunijnych - przyjmując ich wartość celną;

2) towarów unijnych - przyjmując wartość rynkową towaru identycznego lub podobnego z dnia przyjęcia towaru do depozytu.";

2) w § 5 wyrazy "Wspólnoty Europejskiej" zastępuje się wyrazami "Unii Europejskiej";
3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli tytuł kolumny czwartej otrzymuje brzmienie:

"Wartość celna towarów nieunijnych lub wartość rynkowa towaru identycznego lub podobnego z dnia przyjęcia towaru do depozytu w przypadku towarów unijnych".

§  2. Stosowane dotychczas do potwierdzenia przyjęcia towarów do przechowania w depozycie druki, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane do wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).