Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1141

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 2 po lit. h dodaje się lit. ha w brzmieniu:

"ha) ospę małpią,";

2)
w § 5:
a)
w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) ospę małpią;",

b)
w ust. 2 w pkt 5 po wyrazach "ospy prawdziwej" dodaje się wyrazy ",

ospy małpiej".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).