§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2367

Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 2023 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.