Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1470

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000 i 1443) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206 oraz z 2018 r. poz. 793) w § 114 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W sprawach o przestępstwa polegające na podrobieniu lub przerobieniu dokumentu polskiego urzędu w celu użycia go za autentyczny w toku postępowania o wydanie wizy prowadzonego przez polskiego konsula albo użyciu takiego dokumentu jako autentycznego w tym postępowaniu, postępowanie przygotowawcze prowadzi się lub nadzoruje w jednostce, na której obszarze właściwości znajduje się siedziba urzędu, którego dokument podrobiono lub przerobiono, jeżeli miejsce podrobienia lub przerobienia takiego dokumentu nie jest znane, a ujawnienie przestępstwa nastąpiło w polskim konsulacie lub ambasadzie.".

§  2.  Jednostki organizacyjne prokuratury, w których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawach, o których mowa w § 114 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, pozostają właściwe do jego prowadzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.