Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1640

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 31 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) koordynowanie wykorzystania sal rozpraw oraz innych pomieszczeń w budynku sądu lub poza budynkiem i przedstawianie prezesowi kwartalnych ocen ich wykorzystania;";

2)
w § 46:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Referent sprawy w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości jest referentem w sprawach:

1) w przedmiocie skargi na czynności komornika,

2) o ustanowienie kuratora dla dłużnika (art. 802 K.p.c.) lub dla osoby nieobecnej (art. 928 K.p.c.),

3) wszczętych z urzędu na podstawie art. 759 § 2 K.p.c.

- związanych z postępowaniami egzekucyjnymi, w których prowadzona jest objęta nadzorem egzekucja z nieruchomości.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Skład wyznaczony do rozpoznania zażalenia podlegającego rozpoznaniu na podstawie art. 3941a § 1 K.p.c. albo art. 3942 § 1 і 11 K.p.c. rozpoznaje także wszystkie dalsze zażalenia w danej sprawie podlegające rozpoznaniu na podstawie tych przepisów, które wpłynęły do dnia rozpoznania pierwszego z zażaleń.";

3)
w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli akta sprawy liczą powyżej 50 tomów lub przewidywany zakres postępowania dowodowego uzasadnia przypuszczenie, że w sprawie niezbędne będzie wyznaczenie co najmniej 10 terminów rozprawy, prezes sądu może przed losowaniem wyłączyć sędziego pełniącego funkcję, o której mowa w § 68 ust. 1 pkt 2 lit. f-і, lub mającego już w swoim referacie takie sprawy. Prezesa sądu może wyłączyć prezes sądu przełożonego.";

4)
w § 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W sprawach rozpoznawanych w składzie trzech sędziów w pierwszej instancji albo rozpoznawanych przez inny skład sądu na podstawie art. 3941a § 1 K.p.c. albo art. 3942 § 1 і 11 K.p.c. pozostali dwaj sędziowie mogą zostać wyznaczeni do określonej grupy spraw przez SLPS lub zgodnie z zasadami określonymi przez prezesa sądu.";

5)
w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku zmiany referenta na skutek wyłączenia orzecznika lub podziału referatu przewodniczący wydziału, jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne, może zarządzić ponowne wyznaczenie także pozostałych członków składu zgodnie z przepisami niniejszego oddziału.";

6)
§ 55 і 56 otrzymują brzmienie:

"§ 55. 1. Określony rodzaj spraw może być przydzielony tylko niektórym sędziom lub można im zwiększyć procentowe wskaźniki przydziału w tych sprawach, a w pozostałych sprawach podział czynności może przewidywać zmniejszenie wskaźników lub wyłączenie ich z przydziału (specjalizacja).

2. Projekt podziału czynności lub jego zmiany w zakresie obejmującym wprowadzenie lub zmianę specjalizacji należy podać do wiadomości sędziów wydziału lub wydziałów, o których mowa w § 77 ust. 2. Ustalenie nowego podziału czynności wymaga zgody sędziego na objęcie go specjalizacją oraz braku sprzeciwu co najmniej 85% sędziów w terminie 14 dni od podania projektu do wiadomości.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku referendarzy sądowych, przydzielania sędziom delegowanym na podstawie art. 77 § 9 ustawy tylko niektórych rodzajów spraw oraz powierzenia sędziemu orzekania w sekcji lub w sprawach prowadzonych na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), zwanej dalej "Konwencją haską".

4. Stosując przepis ust. 2 zdanie drugie, pomija się sędziów nieobecnych, których referaty zostały częściowo lub w całości podzielone, oraz sędziów delegowanych na podstawie art. 77 § 1 ustawy.

§ 56. 1. Jeżeli sprawa opiekuńcza może zostać połączona z już przydzieloną sprawą opiekuńczą dotyczącą tego samego małoletniego na podstawie art. 219 K.p.c., przydziela się ją referentowi już przydzielonej sprawy.

2. Jeżeli sprawa nieletniego może zostać połączona z już przydzieloną sprawą tego samego nieletniego na podstawie art. 219 K.p.c., przydziela się ją referentowi już przydzielonej sprawy.

3. Jeżeli sprawa z zakresu władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem oraz sprawa nieletniego dotyczą tej samej osoby, sprawę jeszcze nieprzydzieloną przydziela się referentowi sprawy już przydzielonej.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli od wpływu sprawy już przydzielonej upłynęły 3 lata. Jeżeli została przydzielona sprawa z zastosowaniem ust. 1-3, upływ okresu 3 lat należy liczyć od wpływu pierwszej sprawy przydzielonej według zasad ogólnych. Referent sprawy już przydzielonej nie uczestniczy w przydziale, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 zdanie drugie.

5. Sprawy opiekuńcze i nieletnich związane z wykonaniem orzeczenia podlegają przydziałowi sędziemu, który był referentem sprawy, w której zostało wydane wykonywane orzeczenie. Sprawę wykonawczą można przydzielić innemu sędziemu, jeżeli na podstawie ust. 4 została mu przydzielona nowa sprawa dotycząca osoby, której ma dotyczyć wykonanie.

6. Przy podziale referatu sprawy opiekuńcze i nieletnich przydziela się sędziemu, który już ma w swoim referacie sprawę opiekuńczą lub sprawę nieletniego dotyczącą tej samej osoby. W pozostałych sprawach opiekuńczych i nieletnich z dzielonego referatu podziałem obejmuje się po jednej sprawie dotyczącej jednej osoby. Sprawy niepodzielone podlegają przydziałowi na podstawie ust. 1-3. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.";

7)
w § 61 w ust. 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przekazaniem sprawy do innego sądu lub innego wydziału tego samego sądu, lub przekazaniem na podstawie art. 618 § 2 K.p.c.;",

b)
uchyla się pkt 6,
c)
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) odrzuceniem apelacji lub zażalenia.";

8)
w § 68:
a)
w ust. 1 w pkt 2:
lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) co najmniej 90% - zastępca przewodniczącego wydziału liczącego do 15 orzeczników, zastępca rzecznika dyscyplinarnego, rzecznik prasowy i koordynator do spraw mediacji w sądzie okręgowym, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 200, a ponadto sędzia, któremu powierzono zastępowanie sędziego orzekającego w sprawach prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej,

c) co najmniej 75% - zastępca przewodniczącego wydziału liczącego powyżej 15 orzeczników, zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz rzecznik prasowy w sądzie apelacyjnym oraz w sądzie okręgowym, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 200, koordynator do spraw mediacji w sądzie okręgowym, w którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 200, oraz kierownik sekcji, a ponadto sędzia, któremu powierzono orzekanie w sprawach prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej, ",

lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) 10% - sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jego zastępcy, kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,",

po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) 15% - sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.",

b)
uchyla się ust. 5;
9)
w § 69 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Sędziowie, o których mowa w art. 77 § 2 i 2a ustawy, są wyłączeni z planów zastępstw i dyżurów.";

10)
w § 70 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. O odwołaniu posiedzenia osoby zawiadomione i wezwane na posiedzenie należy poinformować również za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji.";

11)
w § 77 w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Podział czynności może przewidywać, że zażalenia i skargi na orzeczenie referendarza sądowego oraz zażalenia rozpoznawane przez inny skład sądu przydziela się wyłącznie orzecznikom orzekającym w wydziale, w którym sprawa została zarejestrowana.";

12)
w dziale III tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Czynności przewodniczącego wydziału, przewodniczącego posiedzenia lub rozprawy, orzeczników oraz asystentów sędziego";

13)
w § 80 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) ustala harmonogram przydziału asystentów sędziego oraz udostępnia go sędziom i asystentom sędziego, zapewnia równy dostęp sędziów do pomocy asystentów sędziego z uwzględnieniem odstępstw uzasadnionych rozpoznaniem spraw skomplikowanych i wielowątkowych oraz dba o właściwe obciążenie asystentów sędziów obowiązkami.";

14)
po § 81 dodaje się § 81a w brzmieniu:

"§ 81a. W przypadku zażalenia podlegającego rozpoznaniu na podstawie art. 3941a § 1 K.p.c. albo art. 3942 § 1 і 11 K.p.c. czynności w postępowaniu odwoławczym wykonuje referent sprawy, w której wydano zaskarżone orzeczenie. Wyznaczenie składu do rozpoznania zażalenia następuje po wykonaniu tych czynności.";

15)
w § 84 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Posiedzenie do rozpoznania zażalenia przez inny skład sądu na podstawie art. 3941a § 1 K.p.c. albo art. 3942 § 1 і 11 K.p.c. wyznacza przewodniczący posiedzenia lub przewodniczący wydziału. Pozostałe czynności wymienione w ust. 1 pkt 1 należą do referenta sprawy, w której wydano zaskarżone orzeczenie.";

16)
po § 84 dodaje się § 84a w brzmieniu:

"§ 84a. 1. W postępowaniu cywilnym asystent sędziego wydaje w sprawie przydzielonej referentowi do rozpoznania zarządzenia zastrzeżone dla przewodniczącego, o których mowa w art. 472 K.p.c., w zakresie przekazanym przez referenta.

2. Niezależnie od upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący wydziału może upoważnić asystenta sędziego do podejmowania czynności administracji sądowej, o których mowa w § 80 ust. 1 pkt 1 i 2, a nadto upoważnić do wydawania zarządzeń, o których mowa w art. 472 K.p.c., w sprawach niewymienionych w ust. 1 - w zakresie przez siebie ustalonym.";

17)
uchyla się § 85;
18)
uchyla się § 95;
19)
w § 96 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku doręczenia, o którym mowa w art. 1391 K.p.c., powodowi doręcza się zaadresowaną w sposób przyjęty dla korespondencji sądowej kopertę zawierającą wszystkie pisma podlegające doręczeniu, zamkniętą w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów, wraz z zobowiązaniem do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika oraz pouczeniem o treści art. 1391 § 2 K.p.c.

1b. Pismo kierowane do powoda zwolnionego od kosztów sądowych zaopatruje się dodatkowo w informację, że koszty komornicze związane z doręczeniem pokrywa tymczasowo sąd, przy którym działa komornik.";

20)
w § 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Korespondencja z innymi sądami, prokuraturami, organami administracji publicznej, komornikami sądowymi i notariuszami odbywa się w drodze elektronicznej z wykorzystaniem odpowiedniego systemu teleinformatycznego lub adresów poczty elektronicznej, chyba że nie jest to możliwe.";

21)
w § 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Weksle i czeki powinny być przechowywane ze szczególną starannością, w wyznaczonym przez prezesa sądu miejscu posiadającym odpowiednie zabezpieczenia techniczne, które uniemożliwiają ich zniszczenie lub usunięcie przez osoby do tego nieuprawnione.";

22)
po § 113 dodaje się § 113a w brzmieniu:

"§ 113a. 1. Świadkowi, od którego mają zostać odebrane zeznania w sposób przewidziany w art. 2711 K.p.c., doręcza się tekst przyrzeczenia z pouczeniem o obowiązku jego podpisania i zwrotu wraz z zeznaniami złożonymi na piśmie w terminie wskazanym przez sąd.

2. W korespondencji skierowanej do świadka określa się fakty, których mają dotyczyć zeznania, termin ich złożenia oraz dołącza się listę pytań, o ile została ona sporządzona.";

23)
w § 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się do terminów rozprawy wyznaczonych na podstawie art. 349 § 7 K.p.k. oraz art. 2059 § 2 pkt 4-6 K.p.c.";

24)
w § 122 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw każdego orzecznika, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;";

25)
§ 127 otrzymuje brzmienie:

"§ 127. 1. Po zakończeniu postępowania weksle i czeki kierownik sekretariatu włącza do akt sprawy, po uprzednim umieszczeniu na nich adnotacji określającej sąd, w którym toczyło się postępowanie, sygnaturę akt sprawy, z której je wydano, datę i sposób zakończenia postępowania. Dokumenty te są przechowywane w aktach w zabezpieczonej kopercie oznaczonej kolejnym numerem strony z adnotacją o jej zawartości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być wydane po prawomocnym zakończeniu postępowania wyłącznie z adnotacją, o której mowa w ust. 1. Kopię wydanego dokumentu z adnotacją pozostawia się w aktach sprawy.";

26)
w dziale IV w rozdziale 1 po oddziale 3 dodaje się oddział 3a w brzmieniu:

"Oddział 3a

Posiedzenia przygotowawcze w sprawach cywilnych

§ 172a. Posiedzenie przygotowawcze można połączyć ze spotkaniem informacyjnym.

§ 172b. Do wokand z posiedzenia przygotowawczego nie stosuje się § 92 ust. 2 i 3, § 93 i § 94.

§ 172c. W czasie posiedzenia przygotowawczego nie stosuje się § 110 ust. 2.

§ 172d. Plan rozprawy sporządza się w formie wydruku komputerowego. W wyjątkowych sytuacjach plan rozprawy można sporządzić pismem maszynowym lub odręcznie.

§ 172e. W przypadku odroczenia posiedzenia przygotowawczego należy ogłosić stronom kolejny termin posiedzenia, chyba że przyczyną odroczenia jest skierowanie sprawy do mediacji.";

27)
w § 183:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku złożenia przez stronę w postępowaniu uproszczonym oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia apelacji czyni się o tym wzmiankę w aktach sprawy, którą podpisuje strona składająca to oświadczenie.";

28)
§ 296 otrzymuje brzmienie:

"§ 296. Na żądanie sądu właściwości ogólnej otrzymuje on dostęp do akt sprawy za pośrednictwem konta użytkownika w systemie teleinformatycznym.";

29)
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Informację o podziale czynności i sposobie uczestniczenia w przydziale spraw każdego sędziego, asesora sądowego oraz referendarza sądowego sporządzoną zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, udostępnia się na stronie internetowej sądu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie ..........1)

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia

w przydziale spraw w Sądzie .................................................................................1)

1) obowiązujący od .................................................2),

2) zmieniony w dniach:

a) ...............................................................................................3)

b) ...............................................................................................3)

I

Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu,

zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu:4)

Lp.Wydział5)
16Imię (imiona)Nazwisko7)Podstawowy wskaźnik

przydziału

8)
Uzasadnienie

podstawowego wskaźnika

przydziału niższego

niż 100%

9)
Wskaźniki przydziału inne

niż podstawowy

Wysokość wskaźnika
10)11)
Stanowisko

służbowe

Pełnione funkcjeInne indywidualne reguły

przydziału12)

Obowiązki niezwiązane

z przydziałem13)

Inne ogólne reguły

przydziału spraw

i zadań sądu

14)
Informacje dodatkowe15)

II

Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych16):

Lp.Rodzaj sprawLiczba

dyżurnych

i pełniących

zastępstwa

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi

i referendarze sądowi

117)

Objaśnienia:

1) Wpisać nazwę sądu.

2) Wpisać datę początkową obowiązywania podziału czynności.

3) Wpisać daty, w których zaczęły obowiązywać kolejne zmiany podziału czynności.

4) Dodać kolejne tabele dla kolejnych wydziałów.

5) Wpisać nazwę i numer wydziału.

6) Część tabeli objętą lp. 1 należy powtórzyć dla kolejnych orzeczników w wydziale.

7) Jeżeli orzecznik ma przydział spraw lub zadań sądu w więcej niż jednym wydziale, należy

wymienić go w każdym z wydziałów.

8) Określić wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw i zadań

sądu przy założeniu, że dla osoby niepełniącej funkcji wskaźnik ten wynosi 100%.

9) Jeżeli podstawowy wskaźnik przydziału jest niższy od 100% z przyczyn innych niż pełnione

funkcje, należy zamieścić uzasadnienie (np. "ze względu na specjalizację w sprawach...").

10) Określić rodzaj spraw, dla których określono wskaźnik przydziału inny niż podstawowy,

z uzasadnieniem (np. dla wskaźnika niższego od podstawowego: "apelacje w postępowaniu

nieprocesowym – ze względu na specjalizację w sprawach wieczystoksięgowych"). Dodać

kolejne wiersze dla kolejnych rodzajów spraw, jeżeli został w nich określony wskaźnik

przydziału inny niż podstawowy lub inny niż w wierszu wyżej.

11) Jeżeli sędzia jest wyłączony z przydziału spraw określonego rodzaju, należy wpisać "0".

12) Określić indywidualne reguły przydziału inne niż określane wskaźnikami przydziału (np. "sprawy

związane z wykonywaniem kary grzywny", "sprawy o ubezwłasnowolnienie – członek składu" –

gdy sędzia ma wskaźnik przydziału 0 w danym rodzaju spraw, lecz jest członkiem składu

na podstawie § 55 ust. 4).

13) Podać obowiązki inne niż rozpoznawanie przydzielonych spraw (np. "okresowe kontrole

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w. oraz Domu Pomocy Społecznej w ...").

14) Określić ewentualne ogólne reguły przydziału spraw inne niż określane wskaźnikami przydziału

(np. "sprawy wykonawcze są przydzielane sędziom, którzy wydali wykonywane orzeczenie")

lub już ustanowione w Regulaminie (np. nie należy powtarzać reguły ustanowionej w § 46 ust. 2,

lecz na podstawie § 57 można ją uzupełnić o dalsze sprawy związane z egzekucją

z nieruchomości).

15) Postanowienia podziału czynności nieobjęte innymi rubrykami.

16) Określić liczbę orzeczników pełniących dyżury i zastępstwa w jednym dniu oraz orzeczników

podlegających wyznaczeniu do planu, np.:

1karne1 dyżurny/zastępca

1 zastępca

sędziowie II Wydziału
2cywilne w I Wydziale1 zastępcasędziowie I Wydziału
3cywilne w V Wydziale1 zastępcasędziowie V Wydziału oraz sędzia NN

z IV Wydziału Pracy

lub

1karne2 dyżurnych/zastępcówsędziowie II Wydziału, a od 15 czerwca

do 15 września zastępstwa pełnią także

sędziowie III Wydziału Rodzinnego

i Nieletnich

od 15 czerwca

do 15 września

1 dyżurny

1 zastępca

2cywilne2 zastępcówsędziowie I i V Wydziału

17) Należy dodać kolejne wiersze stosownie do liczby rodzajów spraw, dla których jest określany

plan dyżurów oraz zastępstw.