Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. - Dz.U.2016.970 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.970

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 oraz z 2016 r. poz. 418 i 517) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 22:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy nowo powołany wiceprezes sądu okręgowego o liczbie stanowisk sędziowskich do 50 ma pełnić funkcję przewodniczącego innego wydziału niż ten, w którym pełnił funkcję przewodniczącego wydziału dotychczasowy wiceprezes, funkcji tej nie powierza się do zakończenia okresu, na który powierzono ją przewodniczącemu wydziału, w którym funkcję przewodniczącego wydziału powinien pełnić nowo powołany wiceprezes.",

b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do prezesa sądu rejonowego o liczbie stanowisk sędziowskich i asesorskich do 15 i wiceprezesa sądu rejonowego o liczbie stanowisk sędziowskich i asesorskich do 35.";

2)
§ 30 otrzymuje brzmienie:

"§ 30. 1. W sądzie, ze szczególnych względów uzasadnionych potrzebami sądu, można utworzyć oddziały i samodzielne sekcje inne niż wymienione w § 24 ust. 1, § 25 i § 27, a także samodzielne stanowiska pracy i sekcje w ramach oddziałów.

2. Oddziały utworzone na podstawie ust. 1 można łączyć z oddziałami, o których mowa w § 24 ust. 1, § 25 ust. 2 i § 27 ust. 2.";

3)
w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Inne oddziały, samodzielne sekcje, samodzielne stanowiska pracy, sekcje w ramach oddziałów i zespoły tworzy prezes sądu w uzgodnieniu z Ministrem Sprawiedliwości.";

4)
po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu:

"§ 41a. 1. Wyznaczanie sesji sądowych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia może być czasowo ograniczone do rozpoznawania spraw pilnych.

2. Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym oraz prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych działających w okręgu sądowym, za zgodą właściwego prezesa sądu apelacyjnego, ustalają dokładny okres ograniczenia wyznaczania sesji sądowych, mając na uwadze warunki lokalne oraz potrzebę zapewnienia niezbędnej sprawności postępowań i załatwiania wpływających spraw.

3. Okres ograniczenia wyznaczania sesji sądowych nie może być dłuższy niż 4 tygodnie.

4. W okresie ograniczenia wyznaczania sesji sądowych przepis § 47 nie ma zastosowania.

5. W przypadku wystąpienia znacznych zaległości w rozpoznawaniu spraw w danym sądzie, prezes sądu apelacyjnego może nie wyrazić zgody na czasowe ograniczenie wyznaczania sesji sądowych.

6. O ograniczeniu czasowym wyznaczania sesji sądowych zawiadamia się właściwe jednostki organizacyjne prokuratury, właściwą okręgową radę adwokacką oraz właściwą okręgową izbę radców prawnych.";

5)
w § 43:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawy w wydziałach są przydzielane według kolejności ich wpływu, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, oddzielnie dla każdego rodzaju repertorium, wykazu i innego urządzenia ewidencyjnego.",

b)
uchyla się ust. 5 i 6,
c)
dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:

"7. W ramach danego repertorium, wykazu i innego urządzenia ewidencyjnego jest możliwe zastosowanie odrębnej kolejności dla poszczególnych rodzajów spraw w nim ewidencjonowanych.

8. Przeniesienie sprawy do innego repertorium nie powoduje zmiany referenta.

9. W wydziałach odwoławczych dopuszcza się przydział referentom i rozpoznanie kolejno wpływających spraw według ustalonego planu sesji.";

6)
uchyla się § 44;
7)
§ 45-47 otrzymują brzmienie:

"§ 45. 1. Za zgodą sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych orzekających w wydziale podział czynności może obejmować określenie zasad przydziału spraw według specjalizacji w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw. Sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, którzy w podziale czynności mają przypisaną określoną specjalizację, nie są obciążani w przydziale spraw sprawami spoza tej specjalizacji, chyba że liczba i specyfika spraw z zakresu przypisanej specjalizacji nie pozwala na właściwe obciążenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego.

2. W razie utworzenia w wydziale sekcji, sprawy są przydzielane wszystkim orzekającym w wydziale na zasadach ogólnych, chyba że podział czynności przewiduje orzekanie części sędziów, asesorów sądowych lub referendarzy sądowych wydziału tylko w sprawach wydzielonych do rozpoznania w sekcji lub tylko w sprawach, które nie zostały wydzielone do rozpoznania w sekcji.

§ 46. 1. Do przydziału spraw, którego zasady określa art. 351 K.p.k., zasady określone w przepisach rozporządzenia stosuje się w zakresie nieuregulowanym w art. 351 K.p.k.

2. W wydziałach rodzinnych i nieletnich przydział spraw może nastąpić według kryterium terytorialnego po określeniu obszarów przyporządkowanych poszczególnym sędziom i asesorom sądowym, zapewniających równy przydział spraw.

3. W wydziałach rejestrowych dopuszcza się przydział spraw według przypisania poszczególnym orzekającym spraw dotyczących konkretnych pozycji właściwego rejestru, zapewniających równy przydział spraw.

4. W wydziałach ksiąg wieczystych przydział spraw może nastąpić według konkretnych pozycji repertorium KW, według oznaczeń księgi hipotecznej (gruntowej, wieczystej) lub z uwzględnieniem zasady przydziału jednemu orzecznikowi wszystkich spraw zarejestrowanych kolejno z jednego aktu notarialnego, zapewniających równy przydział spraw.

5. W wydziałach penitencjarnych przydział spraw może nastąpić według kryterium terytorialnego położenia jednostki penitencjarnej (zakładu karnego, aresztu śledczego) po określeniu jednostek penitencjarnych przyporządkowanych poszczególnym sędziom i asesorom sądowym, zapewniających równy przydział spraw.

6. Zasada przydziału spraw określona w § 43 ust. 1 nie znajduje zastosowania w odniesieniu do spraw pozostających ze sobą w związku. W przypadku przydzielenia sprawy pozostającej w związku ze sprawą już przydzieloną sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu nie przydziela się mu kolejnej przypadającej na niego sprawy.

§ 47. W przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych nieobecnych w pracy z powodu urlopu i choroby trwających nieprzerwanie co najmniej 7 dni kalendarzowych.";

8)
w § 48:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw przy zachowaniu następujących zasad:

a) 100% - sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy przydzielony wyłącznie do jednego wydziału, niepełniący funkcji, niedelegowany do innej jednostki - odpowiednio na podstawie art. 77, art. 106zb i art. 15 1a ustawy,

b) co najmniej 90% - sędzia będący członkiem kolegium sądu okręgowego, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 200, lub sądu apelacyjnego, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 900, a ponadto zastępca przewodniczącego wydziału liczącego do 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz rzecznik prasowy w sądzie okręgowym, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 200, jak również kierownik szkolenia i koordynator do spraw mediacji,

c) co najmniej 75% - sędzia będący członkiem kolegium sądu okręgowego, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 200, lub sądu apelacyjnego, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 900, zastępca przewodniczącego wydziału liczącego powyżej 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, jak również zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz rzecznik prasowy w sądzie apelacyjnym oraz w sądzie okręgowym, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 200, oraz kierownik sekcji,

d) co najmniej 50% - sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy pełniący funkcję przewodniczącego wydziału liczącego do 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, sędzia będący członkiem Krajowej Rady Sądownictwa oraz wizytator, z tym że przy określaniu zakresu udziału wizytatora w przydziale spraw wpływających do wydziału uwzględnia się liczbę jednostek organizacyjnych w obszarze właściwości sądu apelacyjnego lub okręgowego, liczbę etatów sędziowskich, asesorskich i referendarskich w tych jednostkach oraz zakres zaplanowanych czynności nadzorczych,

e) co najmniej 30% - sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy pełniący funkcję przewodniczącego wydziału liczącego powyżej 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych,

f) co najmniej 25% - sędzia pełniący funkcję prezesa lub wiceprezesa sądu oraz sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy pełniący funkcję przewodniczącego wydziału liczącego powyżej 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych oraz sędzia delegowany do biura Krajowej Rady Sądownictwa,

g) co najmniej 10% - rzecznik dyscyplinarny.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W razie zbiegu wskaźników procentowych udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw dla danego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego uwzględnia się wskaźnik najniższy.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. W przypadku zmiany wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw, ustalonego dla danego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego na podstawie ust. 1-2, do chwili osiągnięcia przez referat tej osoby stanu liczbowego równego iloczynowi zmienionego wskaźnika procentowego i średniej wielkości referatu w wydziale:

1) nie uwzględnia się tej osoby w przydziale spraw - jeżeli wielkość referatu danego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego jest większa od iloczynu zmienionego wskaźnika procentowego i średniej wielkości referatu w wydziale;

2) wstrzymuje się wpływ nowych spraw do innych referentów - jeżeli wielkość referatu danego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego jest mniejsza od iloczynu zmienionego wskaźnika procentowego i średniej wielkości referatu w wydziale.

2b. Wielkość referatu sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego oraz średnią wielkość referatu w wydziale, o których mowa w ust. 2a, ustala się według stanu na dzień ustalenia podziału czynności uwzględniającego zmieniony wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw.";

9)
uchyla się § 50;
10)
w § 51 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku rozpoczęcia orzekania w wydziale przez więcej niż jedną osobę, przejmowany referat dzieli się losowo pomiędzy te osoby. Do chwili osiągnięcia przez referaty tych osób stanu liczbowego równego iloczynowi wskaźnika procentowego ustalonego na podstawie § 48 ust. 1 i 2 oraz średniej wielkości referatu w wydziale stosuje się odpowiednio przepisy § 48 ust. 2a i 2b.";

11)
w § 56:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu, chyba że przepisy szczególne określają termin do ich rozpoznania lub zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością określoną w ust. 1.";

12)
w § 60:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie nieprzybycia sędziego lub asesora sądowego na rozprawę w sprawach o wykroczenia, a także nieprzybycia na posiedzenie lub rozprawę ławnika.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Prezes sądu, uwzględniając potrzeby wydziałów, może ustalić dyżury sędziów i asesorów sądowych, za zgodą kolegium właściwego sądu.";

13)
w § 61 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 w wydziale sądu drugiej instancji należą do przewodniczącego wydziału lub przewodniczącego posiedzenia.";

14)
w § 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W sprawach karnych o przestępstwa przed sądem pierwszej instancji, wyznaczając termin posiedzenia lub rozprawy, należy, w miarę możliwości, uwzględnić udział prokuratora wskazanego jako referent sprawy w przypadku, jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie śledztwa, oraz udział pozostałych stron, ich obrońców i pełnomocników.";

15)
w § 98 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo też poprzez profil zaufany ePUAP;";

16)
w § 99 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo też poprzez profil zaufany ePUAP, należy udzielić informacji drogą elektroniczną, tak jak na zapytanie złożone drogą pisemną, z podpisem własnoręcznym; § 98 ust. 2 stosuje się;";

17)
w § 107 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Akta spraw zakończonych mogą być udostępniane jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność naukową lub badawczo-rozwojową.";

18)
w § 372:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Informację gospodarczą o powstaniu zaległości w uiszczeniu w całości lub części należności, o których mowa w art. 12a § 1 K.k.w., sporządzoną zgodnie ze standardem zamieszczonym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Sprawiedliwości, pracownik sądu lub referendarz sądowy przekazuje do wszystkich biur informacji gospodarczej w postaci elektronicznej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od upływu terminu uiszczenia tej należności.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku częściowego lub całkowitego uiszczenia lub ściągnięcia należności, o których mowa w art. 12a § 1 K.k.w., ich umorzenia, wygaśnięcia albo upływu okresu przedawnienia ich wykonania, jak też powzięcia wiarygodnej informacji, że przekazana informacja gospodarcza jest nieprawdziwa, pracownik sądu lub referendarz sądowy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń, występuje w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2, do wszystkich biur informacji gospodarczej, którym przekazano informację gospodarczą, z żądaniem aktualizacji lub usunięcia informacji gospodarczej, przekazując do biura aktualne dane.

4. Na wniosek skazanego pracownik sądu lub referendarz sądowy bezzwłocznie, chyba że nie upłynęły jeszcze terminy określone w ust. 1 lub 3, występuje w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2, do biura informacji gospodarczej z wnioskiem o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie lub usunięcie informacji gospodarczej, jeżeli jest ona niekompletna, nieaktualna, nieprawdziwa lub została udostępniona lub jest przechowywana z naruszeniem ustawy.".

Prezesi sądów apelacyjnych i prezesi sądów okręgowych w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują podziały czynności do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
1.
Jeżeli wielkość referatu sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego pełniącego funkcję lub obowiązki skutkujące zastosowaniem przy ustaleniu udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw wskaźnika procentowego o wartości niższej niż 100%, jest różna od iloczynu wskaźnika procentowego ustalonego na podstawie § 48 ust. 1-2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i średniej wielkości referatu w wydziale, do chwili osiągnięcia przez referat tej osoby takiego stanu liczbowego:
1)
nie uwzględnia się tej osoby w przydziale spraw - jeśli wielkość referatu danego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego jest większa od iloczynu wskaźnika procentowego i średniej wielkości referatu w wydziale;
2)
wstrzymuje się wpływ nowych spraw do innych referentów - jeśli wielkość referatu danego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego jest mniejsza od iloczynu wskaźnika procentowego i średniej wielkości referatu w wydziale.
2.
Wielkość referatów poszczególnych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych oraz średnią wielkość referatu w wydziale, o których mowa w ust. 1, ustala się według stanu na dzień ustalenia zmienionego podziału czynności, uwzględniającego zasady przydziału spraw określone w § 48 ust. 1-2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, a jeśli wskutek wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie wymagana zmiana podziału czynności w zakresie dotyczącym danego wydziału - według stanu na dzień przypadający w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.