Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1049

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. poz. 660 oraz z 2019 r. poz. 274) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Liczba stanowisk sędziego Sądu Najwyższego wynosi 125.";

2) w § 39 w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) Izbie Cywilnej - 36 stanowisk sędziego Sądu Najwyższego;

2) Izbie Karnej - 31 stanowisk sędziego Sądu Najwyższego;

3) Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 22 stanowiska sędziego Sądu Najwyższego;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.