§ 8. - Zmiana rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.12.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  8.
Minister Skarbu po upływie roku kalendarzowego, uwzględniając wydatki, poniesione w tym okresie przez Skarb Państwa na nadzór, oraz sumę składek, zebranych przez zakłady ubezpieczeń, podlegające nadzorowi, obliczoną zgodnie z §§ 2, 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszego rozporządzenia, ustala w drodze rozporządzenia stopą opłaty za nadzór t. j. kwotą jaką należy uiścić od każdego tysiąca franków złotych, wynikających z przeliczenia zbioru składek zgodnie z §§ 6 i 7 niniejszego rozporządzenia.

Wedle określonej w powyższy sposób stopy opłaty, zakłady ubezpieczeń obliczają wysokość opłaty, jaką każdy zakład ma uiścić za ubiegły rok sprawozdawczy.

Opłaty te, określone według własnego obliczenia zgodnie z §§ 2, 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszego rozporządzenia na podstawie stopy ustalonej przez Ministra Skarbu należy uiścić w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia stopy w Dzienniku Ustaw, w kasie skarbowej w markach polskich według wartości franka złotego w dniu wpłaty, w myśl art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r., poczem w ciągu siedmiu dni należy o wpłacie zawiadomić państwowy urząd kontroli ubezpieczeń.

W razie niezgodności obliczenia państwowy urząd kontroli ubezpieczeń wymierzy dopłatę w nakazie płatniczym. Dopłata winna być uiszczona w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia nakazu. Ewentualna nadpłaty będą zaliczone (we frankach złotych) na poczet opłaty za rok następny.

Opłaty, nieuiszczone w terminie przepisanym, będą przymusowo ściągnięte przez organy skarbowe trybem przewidzianym dla przymusowego ściągania podatków bezpośrednich na podstawie wykazów zaległości, sporządzonych przez państwowy urząd kontroli ubezpieczeń i przesłanych właściwym izbom skarbowym w celu skierowania cle urzędów skarbowych, podatków i opłat skarbowych (inspektoratów) do wykonania.