§ 4. - Zmiana rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.12.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  4.
Z sumy składek, stanowiących podstawę obliczenia potrąca się:
a)
składki i pobory dodatkowe, podlegające zwrotowi z powodu całkowitego lub częściowego rozwiązania umowy ubezpieczenia (storno ubezpieczeń);
b)
w zakładach ubezpieczeń, opartych na wzajemności zwroty i dywidendy, przyznane ubezpieczonym za rok sprawozdawczy.