Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.181

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1921 roku
w przedmiocie zmiany przepisów o wymiarze grzywien, nawiązek i wynagrodnego w b. dzielnicy pruskiej.

Art.  1.

Kwoty pieniężne, określające według obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej, a przed dniem 8 stycznia 1919 r. wydanych ustaw i rozporządzeń niemieckich i pruskich najwyższe granice wymiaru lub stały wymiar grzywien pojedynczych i zbiorowych (jako środków karnych, dyscyplinarnych, porządkowych, oraz sądowo i administracyjno-egzekucyjnych), nawiązek i wynagrodnego, lub najwyższą granicę upoważnień organów władzy dyscyplinarnej do nakładania grzywien w drodze dyscyplinarnej (porządkowej) -podwyższa się dziesięciokrotnie,

Art.  2.
I. W niemieckiej ustawie karnej z dnia 15 maja 1871 r. (Dz. Ust. Rz. str. 40) zmienia się:
a) w ustępach 2 i 3 § 1 kwotę: "sto pięćdziesiąt marek" na kwotę: "tysiąc pięćset marek";
b) w ustępie 2 § 28 kwotę: "sześćset marek" na kwotę: "sześć tysięcy marek";
c) w ustępie 1 § 29 kwoty: "piętnaście marek" na kwoty: "sto pięćdziesiąt marek";
d) w ustępie 1 l. 4 i 5 § 70 kwotę: "sześć tysięcy marek" na kwotę: "sześćdziesiąt tysięcy marek";
e) w ustępie 1 l 6 § 70 kwotę: "sto pięćdziesiąt marek" na kwotę: "tysiąc pięćset marek";
II. W niemieckiej ustawie o ustroju sądownictwa z dnia 27 stycznia 1877 r. (Dz. Ust. Rz. 1877 r., str. 41; 1898 r. str. 371) zmienia się:
a) w § 27 l. 2 kwotę: "sześćset marek" na kwotę: "sześć tysięcy marek";
b) w § 27 l. 4, 5, 6, 7 w brzmieniu punktu 4 art. 1 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1920 r. (Dz. Urz. № 34 poz. 304) kwotę: "tysiąc marek" na - "tysiąc pięćset marek";
c) w §28 kwotę: "sto pięćdziesiąt marek" na kwotę: "tysiąc pięćset marek";
d) w § 29 w brzmieniu niemieckiej ustawy o uproszczeniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych z dnia 21 października 1917 r. (Dz. Ust. Rz. 1917 r., str. 1037) kwotę: "tysiąc pięćset marek" na kwotę: "piętnaście tysięcy marek."

Postanowienia ustępów 2 i 3 art. III niemieckiej ustawy o uproszczeniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych z dnia 21 października 1917 r. (Dz. Ust. Rz. 1917 r., str. 1037) uchyla się.

III. W pruskiej ustawie o wydawaniu policyjnych rozporządzeń karnych z powodu wykroczeń z dnia 23 kwietnia 1883 r. (Zb. Ust. str. 65) zmienia się w ustępie 3 § 1 kwotę: "trzydzieści marek" na kwotę: "trzysta marek."
IV. W pruskiej ustawie o kradzieżach leśnych z dnia 15 kwietnia 1876 r. (Zb. Ust. str. 222) zmienia się w ustępie 2 § 13 kwotę: "pięć marek" na kwotę: "pięćdziesiąt marek".
V. W pruskiej ustawie o policji polnej i leśnej z dnia 1 kwietnia 1880 r. (Zb. Ust. str. 230) zmienia się w § 6 kwotę: "dziesięć marek" na kwotę: "sto marek".
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z upływem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym ją ogłoszono.

Art.  4.

Wykonanie tej ustawy powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.