Art. 18. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 18. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  18.

W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 14 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 99 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 4.000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub rodzeństwo;";

2)
w art. 100:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 4.000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi żołnierz zawodowy;",

b)
uchyla się ust. 3.
14 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.