Art. 17. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 17. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  17.

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 134 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 4.000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;";

2)
w art. 135:
a)
w ust. 1:
zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 4.000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;",

b)
uchyla się ust. 3.