Art. 15. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 15. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  15.

W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm. 13 ) w art. 106:

1)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub rodzicom - w wysokości 4.000 zł;";

2)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) funkcjonariuszowi - w wysokości 4.000 zł;";

3)
uchyla się ust. 3.
13 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.