Art. 4. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. - Dz.U.2021.11 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123 i 2320) w art. 17 w ust. 1 w pkt 44 po wyrazach "wspólnot mieszkaniowych, " dodaje się wyrazy "społecznych inicjatyw mieszkaniowych,".